Hour Day Month Year
22:44 25 08 2019
Yi
Yi
Yin Wood
Jia
Jia
Yang Wood
Ren
Ren
Yang Water
Ji
Ji
Yin Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-08-25 22:44
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 9, Id: 552
SE Void S SW
Void
Supreme Yin
Bing Aggressor
Ding Xun 4
Snake
Ding Assistant
Ji Li 9
Commander
Ji Hero
Yi Kun 2
Horse
E
Harmonies
Geng Official
Bing Zhen 3
Commander:
Hero at 2
Messenger:
View at 8
Heaven
Yi Rice (F)
Xin Dui 7
W
Tiger
Wu Grass
Geng Gen 8
Warrior
Ren Heart
Wu Kan 1
Earth
Xin Pillar
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 9, Id: 552
SE Void S SW
Void
Yue Wang
Xing Wang
Quan Yi
Xiang Zuo
Ji Xing
Horse
E
Qi Ge
Tai Huo
Chart Id : 552
Yun Dun
San Qi Zhi
Long Zou
Ri Zhi
W
Fei Gong
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.