Hour Day Month Year
06:22 10 04 2020
Yi
Yi
Yin Wood
Gui
Gui
Yin Water
Geng
Geng
Yang Metal
Geng
Geng
Yang Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-04-10 06:22
Yang Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 9, Id: 232
SE Horse S SW
Snake
Bing Rice (F)
Wu Xun 4
Supreme Yin
Xin Pillar
Gui Li 9
Harmonies
Geng Heart
Bing Kun 2
Void
E
Commander
Gui Hero
Yi Zhen 3
Commander:
Heavenly Hero at 3
Messenger:
View Door at 1
Tiger
Ding Grass
Xin Dui 7
W Void
Heaven
Wu Assistant
Ren Gen 8
Earth
Yi Aggressor
Ding Kan 1
Warrior
Ren Official
Geng Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 9, Id: 232
SE Horse S SW
Die Xue
Yue Wang
Xin Xing
Qi Ge
Tai Huo
Xing Ge
Void
E
Xiang Zuo
Chart Id : 232
Xing Sheng
W Void
Yu Nu
Ri Wang
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.