Hour Day Month Year
05:13 10 05 2021
Yi
Yi
Yin Wood
Wu
Wu
Yang Earth
Gui
Gui
Yin Water
Xin
Xin
Yin Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Si
Si
Snake
Yin Fire
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-05-10 05:13
Yang Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 6, Id: 52
SE S SW
Heaven
Ding Pillar
Xin Xun 4
Commander
Gui Heart
Yi Li 9
Snake
Wu Grass
Ji Kun 2
Horse
E
Earth
Ji Rice (F)
Geng Zhen 3
Commander:
Heavenly Heart at 9
Messenger:
Open Door at 7
Supreme Yin
Bing Official
Ding Dui 7
W
Warrior
Yi Hero
Bing Gen 8
Tiger
Xin Assistant
Wu Kan 1
Harmonies
Geng Aggressor
Gui Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yang Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 6, Id: 52
SE S SW
Tian Jia
Xiang Zuo
Horse
E
Di Jia
Chart Id : 52
Yu Nu
Zhen Zha
Yue Shi
San Qi Zhi
W
Da Ge
Fu Gong
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.