Hour Day Month Year
06:49 25 09 2020
Xin
Xin
Yin Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Yi
Yi
Yin Wood
Geng
Geng
Yang Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
You
You
Rooster
Yin Metal
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-09-25 06:49
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 8, Id: 568
SE Horse S SW
Harmonies
Xin Pillar
Ding Xun 4
Supreme Yin
Ren Heart
Ji Li 9
Snake
Wu Grass
Yi Kun 2
E
Tiger
Yi Rice (F)
Bing Zhen 3
Commander:
Heavenly Official at 7
Messenger:
Birth Door at 1
Commander
Geng Official
Xin Dui 7
W
Warrior
Ji Hero
Geng Gen 8
Earth
Ding Assistant
Wu Kan 1
Heaven
Bing Aggressor
Ren Qian 6
Void
NE N Void NW
Structure
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 8, Id: 568
SE Horse S SW
E
Ri Sheng
Chart Id : 568
Hu Dun
W
Chong Zha
Gui Dun
San Qi Zhi
Xing Zhi
San Qi Zhi
Yue Mu
Void
NE N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.