Hour Day Month Year
19:18 14 06 2024
Jia
Jia
Yang Wood
Ji
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Jia
Jia
Yang Wood
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
You
You
Rooster
Yin Metal
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-06-14 19:18
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 7, Id: 311
SE S SW
Warrior
Bing Assistant
Bing Xun 4
Earth
Xin Hero
Xin Li 9
Heaven
Gui Rice (F)
Gui Kun 2
E Void
Tiger
Ding Aggressor
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Pillar at 7
Messenger:
Shocking Door at 7
Commander
Ji Pillar
Ji Dui 7
W
Void
Harmonies
Geng Official
Geng Gen 8
Supreme Yin
Ren Grass
Ren Kan 1
Snake
Wu Heart
Wu Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 7, Id: 311
SE S SW
Xin Xing
Ri Mu
E Void
Chart Id : 311
W
Void
Geng Xing
Zhan Ge
NE N Horse NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.