Hour Day Month Year
18:03 22 02 2024
Ding
Ding
Yin Fire
Bing
Bing
Yang Fire
Bing
Bing
Yang Fire
Jia
Jia
Yang Wood
You
You
Rooster
Yin Metal
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-02-22 18:03
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 9, Id: 334
SE S SW
Snake
Gui Rice (F)
Bing Xun 4
Supreme Yin
Ji Pillar
Xin Li 9
Harmonies
Wu Heart
Gui Kun 2
E
Commander
Xin Hero
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Hero at 3
Messenger:
View Door at 3
Tiger
Ren Grass
Ji Dui 7
W
Horse
Heaven
Bing Assistant
Geng Gen 8
Earth
Ding Aggressor
Ren Kan 1
Warrior
Geng Official
Wu Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 9, Id: 334
SE S SW
Gui Xing
E
Yu Nu
Xiang Zuo
Chart Id : 334
W
Horse
Ying Bai
Shen Jia
Xing Zhi
Fu Gong
NE Void N Void NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.