Hour Day Month Year
19:33 12 07 2020
Wu
Wu
Yang Earth
Bing
Bing
Yang Fire
Gui
Gui
Yin Water
Geng
Geng
Yang Metal
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-07-12 19:33
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 8, Id: 635
SE S SW
Supreme Yin
Gui Heart
Bing Xun 4
Snake
Ji Grass
Geng Li 9
Commander
Xin Official
Wu Kun 2
E
Harmonies
Ren Pillar
Yi Zhen 3
Commander:
Heavenly Official at 2
Messenger:
Birth Door at 4
Heaven
Yi Aggressor
Ren Dui 7
W
Horse
Tiger
Wu Rice (F)
Xin Gen 8
Warrior
Geng Hero
Ji Kan 1
Earth
Bing Assistant
Gui Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 8, Id: 635
SE S SW
Gui Xing
Xiang Zuo
E
Chart Id : 635
Tian Jia
Ri Zhi
W
Horse
Xing Shi
Quan Yi
Xing Mu
Xing Ge
Yue Mu
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.