Hour Day Month Year
06:43 18 10 2019
Yi
Yi
Yin Wood
Wu
Wu
Yang Earth
Jia
Jia
Yang Wood
Ji
Ji
Yin Earth
Mao/
Mao
Rabbit
Yin Wood
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-10-18 06:43
Yin Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 4, Id: 1072
SE S Void Void SW
Warrior
Geng Pillar
Gui Xun 4
Tiger
Xin Heart
Wu Li 9
Harmonies
Yi Grass
Bing Kun 2
E
Earth
Bing Rice (F)
Ding Zhen 3
Commander:
HeavenlyAdvisor at 1
Messenger:
Delusion Door at 3
Supreme Yin
Ji Official
Geng Dui 7
W
Horse
Heaven
Wu Hero
Ji Gen 8
Commander
Gui Assistant
Yi Kan 1
Snake
Ding Aggressor
Xin Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 4, Id: 1072
SE S Void Void SW
Da Ge
Fu Gong
Xin Xing
Ri Mu
E
Yu Nu
Yue Wang
Chart Id : 1072
W
Horse
Xiang Zuo
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.